Kinh tế
4000
Đa ngành
50000
Đa ngành
5000
Đa ngành
50000
TDTT
2000
Y dược
4200
Công lập
5000
Đa ngành
4000
Đa ngành
5000
Đa ngành
14000
Đa ngành
16000
Đa ngành
8000
Đa ngành
9000
Đa ngành
8000
Đa ngành
10000