Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM – HUFI

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 8000
  • Khu vực trường TP Hồ Chí Minh