Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh – HUTECH

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 7000
  • Khu vực trường TP Hồ Chí Minh