Đại Học Hàng Hải Việt Nam – VMU

(20 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 15000
  • Khu vực trường Hải Phòng