Đại học Công nghiệp Vinh

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 20000
  • Khu vực trường Thành phố Vinh