Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh – IUH

(20 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 10000
  • Khu vực trường TP. HCM