Đại học Công nghiệp Quảng Ninh – QUI

(10 Review)

  • Ngành đào tạo : Đa ngành
  • Tổng sinh viên : 1500
  • Khu vực trường Quảng Ninh